Cookie policy & privacy policy

Cookie policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

1.1. De website beschikbaar op https://nochless.com (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van GCV NOCHLESS, 0507.702.453 met zetel te 9900 Eeklo, Boelare 116 (hierna: “NOCHLESS”, “wij” of “ons”).

NOCHLESS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

1.2. Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd in september 2018.

2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

2.1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt.

2.2. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

3. De cookies op de Website

3.1. NOCHLESS maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:

Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.

Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.

Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).

3.2. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de analytische cookies op de Website:

Naam cookie: Google Analytics cookie

Functie / doel: Om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken

Gegevens die worden verzameld en bewaard: Informatie over uw gebruik van de Website, met inbegrip van uw IP-adres

Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/intl/nl/analytics/.

Eigen cookie of cookie van een derde partij: Cookie van een derde partij

4. Cookies beheren of verwijderen

4.1. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser).

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer - Edge - Google Chrome - FireFox - Safari.

4.2. Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust: fire@nochless.com

Privacy policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op https://nochless.com (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van GCV NOCHLESS, 0507.702.453 met zetel te 9900 Eeklo, Boelare 116 (hierna: “NOCHLESS”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door NOCHLESS, onder meer op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van NOCHLESS) noch van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

NOCHLESS raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van NOCHLESS die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.4. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘omschrijving’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: fire@nochless.com. NOCHLESS zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.5. NOCHLESS behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd in september 2018.

2. Wij zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

 • Rechtsvorm: GCV      
 • Vennootschapsnaam: ”Nochless”      
 • Handelsnaam: ”Nochless”      
 • Maatschappelijke zetel: Boelare 116 9900 Eeklo      
 • Ondernemingsnummer: 0507.702.453      
 • Telefoonnummer: +32 9 218 94 29      
 • E-mail: fire@nochless.com      
 • Hyperlink Website: https://nochless.com/

3. Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

Niet van toepassing

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1. NOCHLESS verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten
 • Klanten- en leveranciersbeheer
 • Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatie en opvolging
 • Het verzorgen van een optimale werking van de Website

4.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten.

4.3. De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

 • u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website)
 • de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen
 • of indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NOCHLESS of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent; de verwerking een wettelijke verplichting is.

5.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website - geeft u NOCHLESS de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt):

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, adres

7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast NOCHLESS)?

 • de IT provider(s) van NOCHLESS in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT infrastructuur
 • diensterleners inzake marketing
 • boekhouder(s) / accountants van NOCHLESS
 • verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van NOCHLESS

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Deze gegevens worden niet gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van een nieuwsbrief).

9. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

9.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Combell en/of Level27 die zich bevindt in België

9.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde is bereikt, zullen wij uw persoonsgegevens in principe wissen en in ieder geval niet langer dan uiterlijk termijn invullen.

10. Wat zijn uw rechten?

10.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

10.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan NOCHLESS op fire@nochless.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

11. Wat zijn onze verplichtingen?

11.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van NOCHLESS.

11.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

11.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u NOCHLESS contacteren op fire@nochless.com.

11.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: fire@nochless.com